SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

Okružní 1175-1176 NEJDEK

 

 

 

Co vše můžete zaplatit

 

Upozornění na možnost navýšených plateb za teplo při špatném osazení čidla pro měření výstupní teploty.

 

Informace o zjištěné skutečnosti - popis události :

17.3.2005 Na základě našeho požadavku a vypracovaného cenového návrhu společnosti AYIN s.r.o. Nejdek, která dodává teplo pro náš dům,  byl nainstalován dne 17.3.2005 regulátor tlakové diference, dle projektové dokumentace, vypracované spol COOP THERM spol. s.r.o. Jindřichův Hradec, pro náš dům čp. 1175, 1176, Okružní ulice, Nejdek z října 2003. Projekt zmíněné firmy COOP THERM byl rovněž schválen jednatelem spol AYIN s.r.o.

20.3.2005 Byla provedena kontrola ukazatelů měření a vzhledem k venkovním plusovým teplotám, naše spotřeba v GJ byla neúměrně vysoká. Žádali jsme o seřízení regulátoru na hodnoty spotřeby v GJ, které byly před instalací diferenčního regulátoru. Není myslitelné aby s nainstalovanou  regulací byla denní spotřeba v GJ dne 19.3.2005 15,363 GJ,  kdy průtok je nastaven dle projektové dokumentace, cca 9 m3/hod a venkovní teplota byla +10,7 C. Při dnešních cenách 1GJ/223,- Kč představuje denní nárůst za spotřebu tepla cca 1700,- Kč navíc oproti předcházejícím měřením. Požadovali jsme od spol. AYIN  korektní seřízení dodávky tepla pro náš dům a okamžitou nápravu. Regulátor tlakové diference má mít za důsledek úsporu nákladů za spotřebované teplo a ne navýšení nákladů za teplo. Odběr v jednotlivých bytech zůstal stejný, jako před instalací regulátoru tlakové diference. Rovněž jsme zaslali grafické znázornění spotřeby tepla v GJ v závislosti na venkovní teplotě a průtoku za jednotlivé měsíce před a po instalaci regulátoru tlakové diference.

Dodavatel tepla, spol. AYIN s.r.o. Nejdek se odmítla naši problematikou s nárůstem spotřeby tepla zabývat s odůvodněním, že je toto věcí majitele. Proto jsme požádali projektanta na topné soustavy o šetření.

Závěr šetření je následující : Osazení teploměrů, které měří vstupní a výstupní hodnoty teplé vody pro sýstém ústředního topení nejsou zabezpečeny proti posunutí v jímce.  To mělo za následek, že teplotní čidlo, které měří výstupní hodnotu teplé vody (t2) bylo vysunuto téměř mimo jimku a neměřilo skutečnou hodnotu média, ale hodnotu zkreslenou - ovlivněnou teplotou okolí. Tím byla tlaková diference, z které se počítá spotřeba v GJ pomocí odečítacího zařízení CALOR 30 podstaně vyšší.

Q = ( t1 - t2 ) * L )  Q - Množství v GJ, t1 - vstupní teplota, t2 - výstupní teplota, L - průtok

Jinak řečeno, pokud bude čidlo t2 vysunuto, nebo povysunuto z jímky bude teplotní diference  média větší a taky měřící přístroj vyhodnotí větší spotřebu v GJ. Spotřebu tepla, kterou musíme my všichni uhradit. Teplo, které jsme nikdy nespotřebovali. Pokud bude zasunuté čidlo pouze částečně, může to mít za následek navýšení spotřeby cca 10 - 30% a dodavatel bude připisovat tento nárůst špatné izolaci, nejsou termoventily, nejsou plastova okna a další...... 30% nárůstu u domu s 37 vlastníky představuje roční navýšení za teplo o cca 100.000,-  Kč.  Jak je patrné z grafického vyjádření, po správném zasunutí výstupního čidla t2 se denní spotřeba  v GJ snížila na skutečnou hodnotu dodávaného tepla.

 

Po společné schůzce s dodavatelem tepla, byla sjednána náprava a čidla teploměrů t1 a t2 byla zasunuta správně do jímek pro měření a provedena aretace těchto teploměrů proti možnosti ať už úmyslnému, nebo neúmyslnému posunutí, jak patrno z obrázku ze dne 2.4.2005. Za správné osazení čidel a měření je odpovědný dodavatel tepla.

 

PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy AktualityVaše dotazyKontaktReferenceDluh ČR
footer image footer image