SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

Okružní 1175-1176 NEJDEK

 

 

 

Stanovy
 

 

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Okružní 1175 a 1176, Nejdek

 

 

Základní ustanovení


Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“ ) je právnickou osobou, která
vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č.
451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
 

 


Kapitola I.

Základní ustanovení


Článek 1  Název a sídlo společenství

 

1.1. Společenství je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č.72/1994 v platném znění. Členství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.
 

1.2. Společenství přijalo název : „ Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1175 a 1176 Okružní, Nejdek"

 

1.3. Sídlem společenství je Okružní č.p.1175, Nejdek, PSČ 36222

 

 

Článek 2  Předmět činnosti společenství

Předmětem činnosti společenství vlastníků jednotek domu č.p.1175 a 1176 v Nejdku je:

 

2.1. správa, provoz, údržba a opravy společných částí domu (dále jen správa domu) zejména:

- údržba a opravy společných částí, zařízení domu a příslušenství podle požadavků a potřeb

  vlastníků jednotek v souladu s příslušnými právními předpisy

- zpracování plánu údržby, oprav a investic včetně finanční rozvahy zpracování ročního

  finančního plánu

 

2.2. zajišťování služeb poskytovaných s bydlením a užíváním společných částí domu zejména:

- pojištění domu

- vypořádání daně z nemovitosti a dalších daňových povinností

- dodávky tepla a TUV

- dodávky pitné vody

- odvod odpadních vod

- dodávky elektrické energie a plynu do domu

- odvoz smetí a domovního odpadu

- úklid chodníků

- úklid pozemku, který náleží k domu

 

 


Kapitola II.

Členství ve společenství

 

Článek 3  Vznik a zánik společenství


3.1. Členy společenství mohou být osoby fyzické a právnické, které jsou vlastníky jednotek v domě.

 

3.2. Členství ve společenství vzniká a zaniká s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky.

 

3.3. Členství dalších vlastníků jednotek ve společenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce.

 

3.4. Členství ve společenství končí též zánikem společenství vlastníků na základě § 5, odst.6 nebo odst.7 týkající se dohody vlastníků o tom, že vlastnictví jednotek se změní na podílové spoluvlastnictví budovy.

 

3.5. Smrtí člena přechází Členství ve společenství na dědice.

 

Článek 4   Členská evidence

 

4.1. Společenství vede seznam svých členů. Zapisuje se do něho jméno (název) a bydliště (sídlo) člena a datum narození. Vlastník jednotky je ze zákona povinen oznámit společenství nabytí vlastnictví k jednotce. Společenství je povinno zajistit zápisy změn členů. Uvedenou evidenci vede pověřený člen výboru společenství.

 

 

 


Kapitola III.

Orgány společenství jejich práva a povinnosti a  způsob jejich svolávání


Článek 5   Orgány společenství jsou

 

5.1. shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění)

 

5.2. výbor společenství (dále jen výbor)

 

5.3. další orgány

 

Článek 6   Shromáždění vlastníků jednotek

 

6.1. Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. Shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí orgány společenství. O průběhu schůze, na které jsou voleny a schvalovány či měněny stanovy společenství, musí být pořízen zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství.

- Společenství svolává výbor.

- Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění.

 

6.2. Člen společenství má právo:

- účastnit se jednání a rozhodování společenství

- podílet se na práci a činnosti společenství a spolurozhodovat o správě domu prostřednictvím

  shromáždění

- být volen do orgánů společenství

- zúčastňovat se veškeré činnosti společenství

 

6.3. Do působnosti shromáždění patří zejména:

- přijímat a měnit stanovy

- volit správce domu a popř.pověřit výbor připravením i uzavřením mandátní smlouvy  o správě domu

- rozhodovat o subjektu, který povede účetnictví a uzavřít s ním smlouvu

- schvalovat výběr peněžního ústavu, kde bude veden účet domu

- schvalovat pojišťovnu pro uzavření pojištění domu

- schvalovat zprávy o hospodaření

- stanovovat zálohy na služby a na opravy

- schvalovat výši odměn pro členy výboru za výkon jejich funkce

- rozhodovat o účelu a užívání nebytových a společných prostor domu, popř. uzavírat smlouvy o jejich

  pronájmu

- je oprávněno vymáhat na členovi společenství odpovídající náhradu škody, kterou svou nedbalostí

  způsobil na společných částech domu

 

6.4. Hlasování

Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastnici jednotek, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. Spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (1 hlas). Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud.

 

6.5. K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášeni, o schválení nebo změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, dále modernizace, rekonstrukce, stavební úptavy společných částí domu, jímž se nemění vniřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastníckého podílu na společných částech domu je zapotřebí 75 % všech členů společenství.

K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, kde se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastníckého podílu na společných částech domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

 

6.6. Z každého shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat zejména:

- datum a místo konání shromáždění

- přijatá usnesení

- výsledky hlasování

- připomínky a návrhy členů

- příloha k zápisu tvoří podepsaný seznam účastníků schůze, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis provádí pověřený člen výboru. Do zápisu má právo nahlížet bez omezení každý člen společenství.

 

Článek 7   Výbor společenství

 

7.1. Výbor společenství je výkonným orgánem společenství. Výbor musí mít alespoň 3 členy. Výbor rozhoduje o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění.

 

7.2. Funkční období výboru činí 4 roky. K platnosti zvolení členů je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

 

7.3. Výbor nebo pověřený vlastník je statutárním orgánem společenství. Výbor volí mezi sebou předsedu. Předseda jedná za výbor. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně. Z jednání výboru se pořizuje zápis.

 

7.4. Výbor rozhoduje:

- samostatně o čerpání finančních prostředků z fondu oprav do výše 50.000,-Kč. O čerpání nad uvedenou hranici rozhoduje společenství vlastníků, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů společenství

- o čerpání finančních prostředků seznamuje výbor průběžně shromáždění vlastníků při zadávání zakázek na opravy a údržbu nemovitosti a služeb v hodnotě nad 30.000,-Kč postupovat formou výběrového řízení

- při porušení stanov společenství, které směřují k omezení práv a poškození majetku společenství vlastníků je výbor oprávněn vymáhat nápravu právní cestou

 

7.5. Člen výboru může během funkčního období odstoupit nebo být odvolán. Odstoupení nebo odvolání se oznamuje písemnou formou adresovanou výboru společenství. Odstoupení nebo odvolání je účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení (odvolání) na vědomí do 30ti dnů ode dne doručení oznámení člena výboru, zaniká odstupujícímu (odvolanému) členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení (o odvolání) z funkce. Za člena, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu, a to do 60ti dnů po zániku jejich funkce.

 

 


Kapitola IV.
Práva a povinnosti členů společenství

 

Článek 8    Práva člena společenství

 

8.1. Člen společenství má právo zejména:

- účastnit se veškeré činnosti společenství

- podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění

- volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky

- předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství

- obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které

  byly poskytnuty na účet společenství

- nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie,

  opisu či výpisu z těchto podkladů

 

8.2. Člen společenství je povinen zejména:

- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství

- řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy,

  rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení

- neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož  i na jednání jiných

  osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují a dále podle svých schopností a

  možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod.

- podílet se na úklidu společných prostor, v zimních měsících úklidu sněhu před domem a úklidu prostoru,

  kde jsou umístěny popelnice

- hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy,

  rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných

  částech domu dle písemné dohody všech vlastníků jednotek

- hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování

- umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, provádění oprav a úprav

  souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku

- odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu

  způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemci či podnájemci a

  příslušníci jejich domácností

- zdržet se jednání, které by zasahovalo do práv ostatních členů společenství a podstatně by omezovalo

  nebo neumožňovalo výkon jejich práv

- umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla, teplé a studené vody a plynu v jednotce a umožnit

  přístup pro zápis naměřených hodnot a jejich odečet, pověřená osoba je odpovědná za provedené

  odečty

- pravidelně kontrolovat chod těchto zařízení k měření spotřeby teplé a studené vody   a plynu

- oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky

- oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a

  to do 30ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo

- podílet se na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných

  částech domu

- vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnických práv

  vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník provádět pouze se

  souhlasem všech vlastníků jednotek.  Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost

  spoluvlastnických podílů na společných částech, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy

  o výstavbě, uzavřené mezi všemi vlastníky v domě dle zák.č.72/1994 Sb. v platném znění.

- o nájmu a podnájmu platí příslušná ustanovení občanského zákona. O nájmu a podnájmu nebytového

  prostoru nebo společných částí domu platí zvláštní předpisy

- vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti jejich

  spoluvlastnických podílů na společných částech domu

- zasahuje-li vlastník jednotky do práv ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně

  omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na

  návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.

 

 

 

Kapitola V.
Způsob úhrady nákladů spojených se správou domu

 

Článek 9  Úhrada nákladů

 

9.1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu

 

9.2. K účelu uvedeném v bodě 9.1. skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Úhrn záloh si určí vlastníci jednotek zpravidla na 1 rok dopředu tak, aby kryly předpokládané výdaje. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník po společném projednání věci.

 

9.3. K zjištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků jednotek z povinností uvedených v bodě 9.1. vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce povinného.

 


Kapitola VI.
Způsob nakládání s majetkem společenství


Článek 10  Nakládání s majetkem společenství

 

10.1. V případě, že společenství vlastníků jednotek nabude společně majetek, rozhoduje o něm v souladu s těmito stanovami obdobně jako u společných částí domu.

 


 


Kapitola VII.
Závěrečné ustanovení


Článek 11

 


Stanovy byly přijaty na ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek, která se konala dne 03.11.2008
 

Registrované stanovy jsou uloženy u předsedy výboru společenství. Na požádání bude do nich možno nahlédnout každému členovi společenství. Každý člen společenství obdrží jejich kopii.

 

 

V Nejdku 03.11.2008

 

PK-SPRÁVA NEMOVITOSTÍ © 2007 ÚvodStanovy AktualityVaše dotazyKontaktReferenceDluh ČR
footer image footer image